Lindera Combination Teapills *Discontinued Tian Tai Wu Yao Wan

  • Sale
  • Regular price $17.13


Other Name Tian Tai Wu Yao San, Top Quality Lindera Powder Pills
Chinese Name _____
Standard Dosage 8 pills, 3 x per day
Ingredients (Pin Yin) Wu yao, Xiao hui xiang, Gao liang jiang, Mu xiang, Qing pi, Chuan lian zi, Bing lang, Wu zhu yu
Ingredients Lindera strychnifolia root, Foeniculum vulgare fruit, Alpinia officinarum rhizome, Aucklandia lappa root, Citrus reticulata peel-immature, Melia toosendan fruit, Areca catechu seed, Evodia rutaecarpa fruit
Contraindications (on label) Caution during pregnancy.

Barcode 739934860335
Weight 0.2500
Case Packaging 120 bt (6 pk)