Shu Gan San, extract powder

  • Sale
  • Regular price $49.15


Other Name Shu Gan Wan, Soothe Liver Formula, Shu Kan Wan, Comfort Liver Pills
Chinese Name ___
Standard Dosage 3 grams, 3 x day or 4-5 grams 2 x day
Ingredients (Pin Yin) Xiang fu, Bai shao, Chai hu, Zhi ke, Qing pi, Chen pi, Sha ren, Hou po, Yan hu suo, Mu dan pi, Xiang yuan, Gan cao, Mu xiang, Pian jiang huang, Fo shou gan, Tu chen xiang, Bai dou kou, Tan xiang
Ingredients Cyperus rotundus rhizome, Paeonia lactiflora root, Bupleurum chinense root, Citrus aurantium fruit-ripe, Citrus reticulata peel-immature, Citrus reticulata peel, Amomum longiligulare fruit, Magnolia officinalis bark, Corydalis yanhusuo rhizome, Paeonia suffruticosa root-bark, Citrus medica fruit, Glycyrrhiza uralensis root, Aucklandia lappa root, Curcuma wenyujin root, Citrus medica finger-fruit, Aquilaria sinensis wood, Amomum kravanh fruit, Santalum album wood
Contraindications (on label) Contraindicated during pregnancy.

Barcode 739934936788
Weight 0.4000
Case Packaging 50 bt