Gui Pi San, extract powder

  • Sale
  • Regular price $41.68


Other Name Return the Spleen Formula
Chinese Name ___
Standard Dosage 3 grams, 3 x day or 4-5 grams 2 x day
Ingredients (Pin Yin) Bai zhu, Fu ling, Yuan zhi, Long yan rou, Dang gui, Dang shen, Huang qi, Suan zao ren, Mu xiang, Da zao, Gan cao
Ingredients Atractylodes macrocephala rhizome, Poria cocos fungus, Polygala tenuifolia root, Dimocarpus longan fruit, Angelica sinensis root, Codonopsis pilosula root, Astragalus membranaceus root, Ziziphus jujuba seed, Aucklandia lappa root, Ziziphus jujuba fruit, Glycyrrhiza uralensis root

Barcode 739934936924
Weight 0.4000
Case Packaging 50 bt