Women's Precious Teapills- economy size Nu Ke Ba Zhen Wan

  • Sale
  • Regular price $58.76


Other Name Ba Zhen Wan, Eight Precious Pills, Women's Eight Treasure Formula, Women's Precious Formula, Women's Eight Treasure Teapills
Chinese Name _____-___
Standard Dosage 8 pills, 3 x per day
Ingredients (Pin Yin) Shu di huang, Dang gui, Bai shao, Dang shen, Fu ling, Bai zhu, Chuan xiong, Gan cao
Ingredients Rehmannia glutinosa root-prep, Angelica sinensis root, Paeonia lactiflora root, Codonopsis pilosula root, Poria cocos fungus, Atractylodes macrocephala rhizome, Ligusticum chuanxiong rhizome, Glycyrrhiza uralensis root
Other Ingredients Botanical wax, Talcum

Barcode 739934857410
Weight 0.7500
Case Packaging 60 bt