Bu Gan San, extract powder

  • Sale
  • Regular price $39.84


Other Name Tonify the Liver Formula, Bu Gan Tang
Chinese Name ___
Standard Dosage 3 grams, 3 x day or 4-5 grams 2 x day
Ingredients (Pin Yin) Shu di huang, Bai shao, Dang gui, Chuan xiong, Suan zao ren, Mu gua, Zhi gan cao
Ingredients Rehmannia glutinosa root-prep, Paeonia lactiflora root, Angelica sinensis root, Ligusticum chuanxiong rhizome, Ziziphus jujuba seed, Chaenomeles speciosa fruit, Glycyrrhiza uralensis root-prep

Barcode 739934931127
Weight 0.4000
Case Packaging 50 bt