Major Bupleurum Teapills Da Chai Hu Wan

  • Sale
  • Regular price $17.32


Other Name Da Chai Hu Tang
Chinese Name ____
Standard Dosage 8 pills, 3 x per day
Ingredients (Pin Yin) Sheng jiang, Chai hu, Ban xia, Huang qin, Zhi shi, Bai shao, Da zao, Da huang
Ingredients Zingiber officinale rhizome-fresh, Bupleurum chinense root, Pinellia ternata rhizome, Scutellaria baicalensis root, Citrus aurantium fruit-immature, Paeonia lactiflora root, Ziziphus jujuba fruit, Rheum palmatum root & rhizome
Other Ingredients Activated carbon, Botanical wax, Talcum
Contraindications (on label) Contraindicated during pregnancy

Barcode 739934833230
Weight 0.2500
Case Packaging 180 bt (3 pk)