Free & Easy Wanderer Plus Teapills Jia Wei Xiao Yao Wan

  • Sale
  • Regular price $18.44


Other Name Jia Wei Xiao Yao San, Free & Relaxed Pills Extra Strength, Enhanced Free & Easy Wanderer, Dan Zhi Xiao Yao Wan, Augmented Rambling Pills
Chinese Name _____
Standard Dosage 8 pills, 3 x per day
Ingredients (Pin Yin) Jiu chao bai shao, Fu ling, Bai zhu, Mu dan pi, Zhi zi, Chai hu, Dang gui, Sheng jiang, Gan cao, Bo he
Ingredients Paeonia lactiflora root-wine-fried, Poria cocos sclerotium, Atractylodes macrocephala rhizome, Paeonia suffruticosa root-bark, Gardenia jasminoides fruit, Bupleurum chinense root, Angelica sinensis root, Zingiber officinale rhizome-fresh, Glycyrrhiza uralensis root, Mentha haplocalyx herb
Other Ingredients Talcum, Activated carbon, China wax

Barcode 739934833704
Weight 0.2500
Case Packaging 180 bt (3 pk)