Fortify Stomach Teapills Xiang Sha Yang Wei Wan

  • Sale
  • Regular price $18.91


Other Name Cardamom and Saussurea Pills to Nourish the Stomach, Xiang Sha Yang Wei Tang
Chinese Name _____
Standard Dosage 8 pills, 3 x per day
Ingredients (Pin Yin) Bai zhu, Fu ling, Chen pi, Ban xia, Mu xiang, Huo xiang, Xiang fu, Bai dou kou, Hou po, Sha ren, Zhi shi, Da zao, Gan cao, Sheng jiang
Ingredients Atractylodes macrocephala rhizome, Poria cocos fungus, Citrus reticulata peel, Pinellia ternata rhizome, Aucklandia lappa root, Pogostemon cablin herb, Cyperus rotundus rhizome, Amomum kravanh fruit, Magnolia officinalis bark, Amomum longiligulare fruit, Citrus aurantium fruit-immature, Ziziphus jujuba fruit, Glycyrrhiza uralensis root, Zingiber officinale rhizome-fresh
Other Ingredients Botanical wax, Talcum
Contraindications (on label) Caution during pregnancy.

Barcode 739934836453
Weight 0.2500
Case Packaging 180 bt (3 pk)