Emperor's Teapills Tian Wang Bu Xin Wan

  • Sale
  • Regular price $18.44


Other Name Emperor of Heaven Teapills, Tian Wang Pu Hsin Tan, Heavenly King Tonify the Heart Special Pills, Heavenly King Teapills
Chinese Name _____
Standard Dosage 8 pills, 3 x per day
Ingredients (Pin Yin) Sheng di huang, Dang gui, Wu wei zi, Suan zao ren, Bai zi ren, Tian men dong, Mai men dong, Xuan shen, Dan shen, Dang shen, Fu ling, Jie geng, Yuan zhi
Ingredients Rehmannia glutinosa root-raw, Angelica sinensis root, Schisandra chinensis fruit, Ziziphus jujuba seed, Platycladus orientalis seed, Asparagus cochinchinensis tuber, Ophiopogon japonicus tuber, Scrophularia ningpoensis root, Salvia miltiorrhiza root, Codonopsis pilosula root, Poria cocos sclerotium, Platycodon grandiflorum root, Polygala tenuifolia root
Other Ingredients Talcum, China wax

Barcode 739934838051
Weight 0.2500
Case Packaging 180 bt (3 pk)