Central Chi Teapills- economy size Bu Zhong Yi Qi Wan

  • Sale
  • Regular price $65.48


Other Name Tonify the Middle and Benefit Qi Formula, Bu Zhong Yi Qi Tang
Chinese Name _____-___
Standard Dosage 8 pills, 3 x per day
Ingredients (Pin Yin) Huang qi, Gan cao, Dang shen, Bai zhu, Dang gui, Sheng ma, Chai hu, Chen pi, Da zao, Sheng jiang
Ingredients Astragalus membranaceus root, Glycyrrhiza uralensis root, Codonopsis pilosula root, Atractylodes macrocephala rhizome, Angelica sinensis root, Cimicifuga heracleifolia rhizome, Bupleurum chinense root, Citrus reticulata peel, Ziziphus jujuba fruit, Zingiber officinale rhizome-fresh
Other Ingredients Talcum, China wax

Barcode 739934856673
Weight 0.7500
Case Packaging 60 bt