Gui Pi Teapills Gui Pi Wan

  • Sale
  • Regular price $19.75


Other Name Gui Pi Tang, Kwei Pi Wan, Kwei Be Wan, Return the Spleen Formula
Chinese Name ___
Standard Dosage 8 pills, 3 x per day
Ingredients (Pin Yin) Bai zhu, Fu ling, Yuan zhi, Long yan rou, Dang gui, Dang shen, Huang qi, Suan zao ren, Mu xiang, Da zao, Gan cao
Ingredients Atractylodes macrocephala rhizome, Poria cocos sclerotium, Polygala tenuifolia root, Dimocarpus longan aril , Angelica sinensis root, Codonopsis pilosula root, Astragalus membranaceus root, Ziziphus jujuba seed, Aucklandia lappa root, Ziziphus jujuba fruit, Glycyrrhiza uralensis root
Other Ingredients Talcum, China wax

Barcode 739934838075
Weight 0.2500
Case Packaging 180 bt (3 pk)