Gui Pi Teapills Gui Pi Wan

  • Sale
  • Regular price $14.33


Other Name Return the Spleen Formula, Gui Pi Tang, Kwei Pi Wan, Great Spleen Restoration, Kwei Be Wan
Chinese Name ___
Standard Dosage 8 pills, 3 x per day
Ingredients (Pin Yin) Bai zhu, Fu ling, Yuan zhi, Long yan rou, Dang gui, Dang shen, Huang qi, Suan zao ren, Mu xiang, Da zao, Gan cao
Ingredients Atractylodes macrocephala rhizome, Poria cocos sclerotium, Polygala tenuifolia root, Dimocarpus longan aril, Angelica sinensis root, Codonopsis pilosula root, Astragalus membranaceus root, Ziziphus jujuba seed, Aucklandia lappa root, Ziziphus jujuba fruit, Glycyrrhiza uralensis root
Other Ingredients Talcum, China wax

Barcode 739934836927
Weight 0.2000
Case Packaging 120 bt (12 pk)