Women's Precious Teapills Nu Ke Ba Zhen Wan

  • Sale
  • Regular price $18.44


Other Name Women's Eight Treasure Teapills, Ba Zhen Wan, Eight Precious Pills, Women's Eight Treasure Formula, Women's Precious Formula
Chinese Name _____
Standard Dosage 8 pills, 3 x per day
Ingredients (Pin Yin) Shu di huang, Dang gui, Bai shao, Dang shen, Fu ling, Bai zhu, Chuan xiong, Gan cao
Ingredients Rehmannia glutinosa root-prep, Angelica sinensis root, Paeonia lactiflora root, Codonopsis pilosula root, Poria cocos fungus, Atractylodes macrocephala rhizome, Ligusticum chuanxiong rhizome, Glycyrrhiza uralensis root
Other Ingredients Talcum, China wax

Barcode 739934837184
Weight 0.2500
Case Packaging 180 bt (3 pk)