Yin Yang Classic Tea

  • Sale
  • Regular price $14.61


Chinese Name ___
Standard Dosage 1-3 cups daily
Ingredients (Pin Yin) Yin yang huo, Ba ji tian, Shu di huang, Rou cong rong, Ling zhi, Ren shen, Gan cao
Ingredients Epimedium grandiflorum herb, Morinda officinalis root, Rehmannia glutinosa root-prep, Cistanche deserticola herb, Ganoderma lucidum fungus, Panax ginseng root, Glycyrrhiza uralensis root

Barcode 739934849774
Weight 0.3500
Case Packaging 0